Home / Actueel / #ditissmallingerland / Fase 1: Omgevingsvisie: Duurzaamheid

Fase 1: Omgevingsvisie: Duurzaamheid

Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit? Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten op 26 november in De Lawei mee over agendapunten voor deze omgevingsvisie. Deze week bespreken we het thema: duurzaamheid

Voor duurzaamheid zijn veel verschillende zaken naar voren gekomen, zoals:

  • Duidelijke strategische visie en ambitie van de gemeente
  • Versnellingsopgave duurzaamheid
  • Bewustwording: cultuurverandering, verkleinen van de footprint
  • Rol van de gemeente: regiefunctie, initiatieven uit bevolking faciliteren en pilots stimuleren
  • Energiecoöperaties
  • Visie op zonneweides en/of windmolens
  • Gaswinning en bodemdaling
  • Effecten van duurzaamheidsmaatregelen voor landschap en omgeving
  • Financiering voor particulieren, ondernemers en subsidies
  • Alternatieven, zoals biogas, waterstofgas en kernenergie

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de gemeente. De gemeente heeft daarom ook een routekaart Duurzaam Smallingerland, waarin de doelen en ambities rondom duurzaamheid staan beschreven. De kaart geeft vooral aan wat we willen bereiken samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Zonneplan
Haar visie op zonneweides heeft de gemeente beschreven in het zonneplan. Het zonneplan geeft inzicht in hoe zonne-energie in onze energiebehoefte kan voorzien op de korte en langere termijn, welke randvoorwaarden hieraan worden gesteld en wat geschikte locaties zouden kunnen zijn. Het zonneplan geeft aan wat Smallingerland de komende jaren wil doen om zonnepanelen op daken en de grond te realiseren. Na het vaststellen van het zonneplan door de gemeenteraad wordt de haalbaarheid voor interessante locaties verder onderzocht. Het zonneplan sluit aan op het beleid van de provincie Fryslân en de huidige beschikbaarheid op het elektriciteitsnet van Liander.

Duurzame dorpen
Een ander aangegeven punt is de rol van de gemeente als regiefunctie en om initiatieven van inwoners te faciliteren. ‘Duurzame dorpen’ is een project waarbij de gemeente professionele ondersteuning biedt in dorpen en wijken bij het opzetten van energiecoöperaties en energietransities. Met energietransitie bedoelen we de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie zoals zon, wind, biomassa en water.

Een concreet voorbeeld is de ondersteunde rol die de gemeente heeft met het opzetten van een energiemixmethode in samenwerking met de Energiewerkplaats in Boornbergum. Deze methode geeft inzicht in de totale energievraag van het dorp en hoe deze duurzaam opgewekt kan worden. In een werksessie hebben dorpsbewoners windmolens en zonnepanelen over het dorp verdeeld om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dit wordt vertaald in een dorpseigen energiemix.

Wil je ook hulp van de gemeente bij het opzetten van een energiemixmethode? Of  heb je ondersteuning nodig bij andere plannen? Dan horen wij dat graag. Mail je vraag naar duurzaamheid@smallingerland.nl.

Meer informatie
Tijdens de bijeenkomst is er een resultaat tot stand gekomen van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst.Voor meer informatie over de bijeenkomst en de omgevingsvisie kun je kijken op: startbijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan bij de gemeente via omgevingsvisie@smallingerland.nl

 

 

 

 

 

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren