Lintjesregen in SmallingerlandIn onze gemeente ontvingen in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen op 26 april jl. acht inwoners van Smallingerland een koninklijke onderscheiding. Zeven daarvan werden door burgemeester Tjeerd van Bekkum uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. De achtste decorandus, de heer Jan de Vries werd onderscheiden in het gemeentehuis van Achtkarspelen omdat hij het merendeel van zijn activiteiten in deze gemeente heeft verricht.

De heer Gerben Huisman (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
De heer Huisman zet zich vanaf 1984 voor diverse organisaties binnen en buiten onze gemeente in als vrijwilliger. Zo was hij voorzitter van de onderofficiersmess van de Vliegbasis Leeuwarden en is hij nu nog voorzitter van Oud Onderofficieren van de vliegbasis. Ook is hij daar vrijwilliger Sinterklaas. De heer Huisman begeleidde vakanties voor mensen met een beperking bij het Reumafonds en hij is tot op heden gastheer en ober in het restaurant van wijkcentrum @Holdert waar hij ook voorzitter is van de activiteitencommissie. Ook bij de Wijkraad Noord Oost, als bestuurslid, en de Bond van Wapenbroeders, als voorzitter zet de heer Huisman zich graag in. Daarnaast is hij lange tijd bewindvoerder en mantelzorger van zijn tante geweest. Tot slot is de heer Huisman Bijzonder Ambtenaar van de Burgelijke Stand in onze gemeente en vrijwilliger bij de zorginstelling Huys ter Swaach.

De heer Harry Tjeerdsma (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Tjeerdsma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor tal van vrijwillige activiteiten. Hij is vanaf 1971 actief voor de Independent Order of Odd Fellows als vrijwilliger bij en bestuurslid van de J.W. Friso loge nr. 61 (Heerenveen), de Smalena loge 75 (Drachten) en de Compagnons loge 89 (Drachten). Vanaf 1974 is bij vrijwilliger bij en bestuurslid van de vereniging Thomas Wildey die vakanties organiseert voor minderbedeelden en mensen met een beperking. Hij organiseerde Sparjebird-middagen; spelmiddagen voor mensen met een beperking. Daarnaast is hij penningmeester en voorzitter van de Commissie Maatschappelijk werk. Deze commissie organiseert recreatieve dagen voor mindervaliden en minderbedeelden in Fredeshiem in Ommen. De heer Tjeerdsma stelt het programma samen en coördineert de vrijwilligers.
Naast zijn activiteiten vanuit de loges is hij ook penningmeester en voorzitter geweest van de Vereniging van Eigenaren recreatiepark Groot Bartje. Hij organiseerde daar o.a. de opvang van asielzoekers uit voormalig Joegoslavië. Ook was hij initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Voedselbank Smallingerland én vrijwilliger bij, oprichter en penningmeester van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland.

Mevrouw Martje Dijkstra-Broekema (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Ruim 40 jaar is mevrouw Dijkstra-Broekema al vrijwilligster bij de Openbare Basisschool De Tille in Drachten en bijna 40 jaar bij de Scouting Ba-Ow Beetsterzwaag. Als bestuurslid van de Vereniging Openbaar Onderwijs Smallingerland verzorgt mevrouw Dijkstra-Broekema onder andere de verspreiding van de Anne Frank-krant bij veertien basisscholen. Ook maakt zij zich verdienstelijk als lid van de kostuumgroep van de Toneelvereniging Diever, is ze gastvrouw bij Ziekenhuis Nij Smellinghe en de Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Tot slot heeft zij bij Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer geholpen bij het afleggen van overledenen.

De heer Harmen Bosga (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
De heer Harmen Bosga uit De Tike heeft vanaf 1969 tot 2015 diverse vrijwilligersactiviteiten verricht voor de Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega- De Tike. Daarnaast is hij lange tijd secretaris van de Stichting Dorpshuis De Tike geweest, was hij secretaris en voorzitter van de dorpsfeestcommissie en secretaris van vereniging Dorpsbelang De Tike. Ook afdeling De Tike van de vereniging “Het Groene Kruis” heeft gedurende 10 jaar in de heer Bosga een actief bestuurslid gekend. Als vrijwilliger bij de dorpskrant “De Heidehipper”, bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en bij de Historische kring “De Runte” heeft hij vele activiteiten geregeld en ontplooid tot op de dag van vandaag.

Mevrouw Gretha de Wilde-Beldman (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Mevrouw de Wilde is vanaf 1967 actief als vrijwilligster voor diverse organisaties. Zo was zij groepsleidster bij de Wandelsportvereniging De Trochsetters, gastvrouw in het ziekenhuis Nij Smellinghe en penningmeester bij de vrouwenbeweging Passage. Tot op de dag van vandaag doet zij vrijwilligerswerk bij de Wijkgemeente De Arke en schenkt ze koffie bij de Voetbalvereniging Drachtster Boys.

Mevrouw Teddy Mulder-Baron (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Vanaf 1970 is de inmiddels vijfenzeventig jarige mevrouw Mulder-Baron vrijwilliger bij diverse organisaties. Zij fungeerde met haar gezin gedurende lange tijd als gastgezin in de zomervakantie voor West-Berlijnse kinderen voor de voormalige Stichting Pax Christi Kinderhulp. In die periode was zij ook kantinemedewerkster bij de Korfbalvereniging Drachten. Al zo’n 35 jaar is mevrouw Mulder-Baron vrijwilliger bij Voetbalvereniging Drachtster Boys. Ze is actief voor de kledingbeurs van de vereniging, schenkt koffie en verzorgt de ledenadministratie. Ook bij de Wijkgemeente De Arke is mevrouw Mulder-Baron actief, voorheen als ouderling en nu als contactpersoon.

De heer Age Veldboom (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
De heer Veldboom is een bekende in de wereld van de skûtsjes. Hij is vrijwilliger en medeoprichter van de Stifting Houten Skûtsje in Eernewoude, is onder andere medeoprichter van Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld en heeft een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de Aebelina (een replica van het houten schuitje de Ebelina). Ook was de heer Veldboom bestuurslid van de Stichting Foar de Neiteam. Daarnaast is hij 5 jaar ouderling geweest van de Gereformeerde Kerk Earnewâld. Hij was daar tevens bedenker van de Skûtsjepreekstoel die nog steeds in de kerk staat. Ook de IJsclub Lyts Begjin Earnewâld heeft tot op heden een gedreven voorzitter aan de heer Veldboom. Zo organiseerde hij diverse toertochten en haalde hij de klassieker “De 100 van Eernewoude” naar Earnewâld.

De heer Jan de Vries (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
De heer de Vries is vanaf 1990 tot op heden vrijwilliger bij het Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema. De heer de Vries is gids in het museum en stuurt de andere gidsen aan. Hij was tevens bestuurslid, verricht barwerkzaamheden, helpt bij het opstellen van het jaarverslag en verzamelt informatie ven verhalen die door het museum gebruikt kunnen worden. Ook is hij lid van diverse commissies en staat hij de pers te woord.
Tussen 1994 en 2014 was hij vrijwilliger bij de Vogel- en zoogdieropvang Fugelhelling in Ureterp. De heer de Vries hielp bij het verzorgen van de dieren en gaf rondleidingen en lezingen. Daarnaast droeg hij bij aan het opstellen van het jaarverslag.
De uitreiking van de onderscheiding aan de heer de Vries vond plaats in het gemeentehuis van Achtkarspelen omdat hij met name in deze gemeente zijn vrijwilligerswerk doet.