Home / Subsidies / Duurzaamheid / Klimaat / Fase 1: Omgevingsvisie: biodiversiteit

Fase 1: Omgevingsvisie: biodiversiteit

Hoe ziet het leven er in de gemeente over 10 of 20 jaar uit? De officiële naam voor dit toekomstbeeld is ‘omgevingsvisie’. Op 26 november is een start gemaakt met deze omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten in de schouwburg De Lawei mee over agendapunten voor de omgevingsvisie.
Deze week bespreken we het thema: Klimaatopgave.

Onder het onderwerp Klimaatopgave zijn de volgende agendapunten naar voren gekomen: minder verstening, meer biodiversiteit, groenere tuinen, oplossing voor verkoeling/hittestress in de openbare ruimte voor mensen en dieren, beheer van natuur, openbaar groen en landbouwgebieden, meer waterberging. Met deze resultaten gaan we in het vervolg van de omgevingsvisie aan de slag.

Meer biodiversiteit
Er wordt al gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit. Inwoners zien graag dat er tijdens het inrichten van openbaar gebied rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Biodiversiteit is onderdeel van de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040 en het Gemeentelijk Waterplan. In de routekaart staan doelen op het gebied van energie, afval en grondstoffen, voeding en gezondheid en verkeer en mobiliteit. In het waterplan staat het waterbeleid voor onze gemeente. Daarin werkt de gemeente samen met Wetterskip Fryslân.

Natuurvriendelijke inrichting
Om de biodiversiteit te verhogen is er specifieke aandacht voor het natuurvriendelijk inrichten van oevers en plantsoenen. Bij natuurvriendelijk inrichten wordt er een diversiteit aan bomen, struiken, bloemen en kruiden geplant. Dit is belangrijk om goede leefomstandigheden te bieden aan vogels, vlinders, bijen, libellen, amfibieën en vissen. De komende jaren gaat de gemeente verder met het natuurvriendelijk beheer en inrichten van plantsoenen en oevers.

Voldoende waterberging
Ook zien inwoners graag voldoende waterberging in de gemeente. Om wateroverlast te voorkomen kunnen sloten, vijvers en poelen het regenwater opvangen. Dit heet waterberging. In nieuwe plannen houdt de gemeente rekening met de aanleg van waterberging. Bij het vernieuwen van de oudere wijken is er ook zoveel mogelijk aandacht voor waterberging.

  • Vorig jaar is de aanleg van een nieuwe waterstructuur in de Drait afgerond en zijn er nieuwe vijvers gegraven langs de Noorderdwarsvaart.
  • In het kader van het gemeentelijk waterplan gaat de gemeente de komende jaren nieuwe waterberging aanleggen in de Trisken, Venen, de Singels en de Drait.
  • Heb je een idee voor een mooie vijver in uw buurt? Mail dan naar gemeente@smallingerland.nl met het onderwerp: Idee voor een vijver.