Home / Subsidies / Duurzaamheid / Klimaat / Vegetatiedaken

Vegetatiedaken

Gemeente Smallingerland stelt subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken. Sinds 1 januari 2018 kunnen zowel bewoners, organisaties als bedrijven subsidie aanvragen bij de gemeente.

Aanleiding
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken. Het is een van de onderdelen van het maatregelenprogramma uit het gemeentelijk waterplan 2017-2020.Groene daken kunnen wateroverlast beperken. Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenval. Hierdoor kan het riool, en uiteindelijk de waterberging (vijver of sloot), overbelast raken. Het streven van de gemeente en het waterschap is om het regenwater langer vast te houden op de plek waar het valt. Een mogelijke maatregel om regenwater langer vast te houden en zodoende de regenafvoer te vertragen, is de toepassing van groene daken. Er zijn twee types groene daken: intensieve en extensieve groene daken. Extensieve daken zijn daken die niet kunnen worden betreden. Als beplanting wordt vaak sedum, gras en/of een kruidenmengsel gebruikt. Intensieve daken hebben vaak een functie als daktuin en kunnen worden betreden. Op deze daken kunnen allerhande planten worden gebruikt. Extensieve groene daken zijn goedkoper in aanleg en onderhoud dan intensieve groene daken.

De voordelen van groene daken zijn:

• het vertragen van de regenafvoer en daardoor het beperken van wateroverlast;
• isolatie van warmte en geluid;
• goede beheersing van het klimaat in de zomer en winter;
• een dakconstructie die langer meegaat;
• een groenere leefomgeving voor planten en dieren (vooral voor bijen, vlinders en vogels) en daardoor een hogere biodiversiteit;
• minder opwarming van de omgeving en zodoende een gezonder leefklimaat.

De gemeente heeft in de afgelopen tijd bij een aantal gebouwen groene daken aangelegd. Dit is bijvoorbeeld toegepast op het gemeentehuis, MFC de Bouwen, MFC Rottevalle, Leerpark Splitting en scholengemeenschap Singelland,. De gemeente biedt nu graag bewoners, bedrijven en organisaties de kans om tegen gereduceerde kosten zelf een groen dak (zowel intensief als extensief) aan te leggen.

Aanvraag

• Vraag een offerte aan bij een bedrijf voor de levering en/of de aanleg van een groen dak;
• Vul het online het formulier in op smallingerland.nl.

Na de aanvraag

• Je ontvangt binnen 4 weken een reactie van de gemeente;
• Neem na goedkeuring van de gemeente weer contact op. Een medewerker van de gemeente komt dan langs om samen de uitvoering door te spreken; ;
• Na afronding van het werk stuur je de rekening van de levering en/of de aanleg per post (Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM te Drachten t.a.v. de heer D.J. de Vries) of via mail (gemeente@smallingerland.nl t.a.v.de heer D.J. de Vries) naar de gemeente;
• Je ontvangt de subsidie binnen 3 weken na het indienen van de rekening.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie:

• Je bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar;
• Je kunt maximaal één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel en op maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven);
• Je begint pas met de aanleg nadat je subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente;
• Je mag het aanleggen van het groene dak ook zelf doen;
• De helling van het dak is niet meer dan 65°;
• De substraatlaag is minimaal 5 cm dik;
• Je past een waterbufferende drainageplaat toe;
• De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanleg van het groene dak en/of de benodigde materialen;
• Aanleg van het groene dak en betaling van de rekening moet plaats vinden binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente;
• We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling wordt beëindigd als het beschikbare budget is aangevraagd. Indien het beschikbare budget niet is aangevraagd, eindigt de regeling op 31 december 2020.

Aandachtspunt

• Wij adviseren je om de sterkte van de dakconstructie te laten checken door een bouwkundige om er zeker van te zijn dat het dak sterk genoeg is voor de aanleg van een groen dak;
• Wij adviseren om een wortelwerende laag aan te brengen om zo lekkages te voorkomen.

Hoogte subsidie

• De hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van jouw dak:
• 30 euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2;
• 20 euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2;
• 10 euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2.
• Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000;
• Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000;

Aanvraagformulier
Je kunt het aanvraagformulier online invullen op smallingerland.nl.