Home / Duurzaamheid / Waterplan

Waterplan

Als regen, opgeslagen in vijvers, afgevoerd via een rioolstelsel. Water. Het is overal om ons heen. Kostbaar en nuttig. Smallingerland hecht veel waarde aan goed waterbeheer. Maar wat gebeurt er zoal en, wat kunt u als inwoner zelf doen aan waterbeheer?

Iedere 4 jaar actualiseert de gemeente het waterbeleid. Dat doen we in samenwerking met Wetterskip Fryslân. We stellen dan vast hoe we het waterbeheer in de gemeente in de komende periode regelen. Dit wordt vastgelegd in een Gemeentelijk Waterplan. In het voorjaar van 2017 stelden het college en de raad van Gemeente Smallingerland en het bestuur van Wetterskip Fryslân het Gemeentelijk Waterplan 2017-2020 vast. Leefbaarheid, ecologie, beleving en voorlichting zijn belangrijke pijlers in het plan. Om de visie op water concreet te maken bevat het waterplan een programma van maatregelen. In het kort komt het neer op de volgende thema’s: vergroenen van daken en tuinen, aanleg oppervlaktewater (vijvers, sloten, kanalen), opvang regenwater, scheiden regen- en rioolwater en waterbeleving. Download hier het Gemeentelijk Waterplan 2017-2020.

Aantal groene daken neemt toe
Steeds meer particulieren en ondernemers kiezen voor de aanleg van een groen dak. Een groen dak bestaat uit een laag planten op een daarvoor geschikte voedselbodem. Deze plantjes slaan regenwater op en zorgen voor een gestage afvoer ervan. Dit vertraagt de regenafvoer en kan wateroverlast beperken. Daarnaast heeft een groen dak een isolerende werking. Daarnaast biedt een groen dak ook een leefomgeving voor bijen, vlinders en vogels en heeft het daarmee een positieve invloed op de biodiversiteit. Verder nemen de planten CO2 op en hebben zo een filterende functie. Overweegt u ook om een groen dak aan te leggen? De gemeente stelt vanaf 1 januari 2018 subsidie beschikbaar voor zowel particulieren als ondernemers. Inmiddels gingen al een aantal bewoners u voor en legden in het kader van deze subsidieregeling een groen dak aan. In Breeduit houden we u daarvan op de hoogte. Meer informatie over subsidie groene daken.

Groen en water: een goede combi
We krijgen steeds vaker te maken met zware regenbuien. Wanneer er veel water naar beneden komt, kan dat een overbelasting van het riool tot gevolg hebben. Groene gebieden helpen dan het regenwater af te voeren de bodem in. De gemeente stuurt in openbare gebieden op een juiste verdeling van bebouwing,wegen en groen. De hoeveelheid verharding en groen is van grote invloed op de waterhuishouding, maar ook op de leefbaarheid van een wijk. In het kader van het nieuwe gemeentelijke waterplan is een zgn. hittestresskaart opgesteld. Op een hittestresskaart wordt in een kleurenschaal van groen naar rood aangegeven wat de temperatuur is op welke plek en of deze als verkoelend (groen/blauw), neutraal (geel) of rood (verwarmend) wordt ervaren. De kaart levert belangrijke input voor het verbeteren van de leefomgeving door bijvoorbeeld het vervangen van verharding door groen of aanleg van nieuwe vijvers. Hieronder zijn de hittestresskaarten voor tropische dagen in 2016 en 2050 weergegeven. Smallingerland is de eerste gemeente in Fryslân die dergelijke kaarten presenteert en gebruikt voor een waterplan.

Bekijk hier de hittestresskaart van tropische dagen in 2016 en 2050.

Uit de kaart van 2016 kan de conclusie worden getrokken dat er in 2016 al een opgave ligt om het bebouwd gebied groener en waterrijker te maken. Vooral het Drachtster centrum, de hoofdwegen door Drachten, de asfaltwegen in wijken als de Trisken, Folgeren, Drait en delen van de Singels en in mindere mate de wegenstructuren in de resterende wijken geven een verwarmend effect. Dit is terug te zien in het maatregelenprograma van het waterplan. Als de situatie van een tropische dag in 2050 wordt bekeken, kan worden geconcludeerd dat er voor het hele bebouwde gebied van Drachten een opgave ligt. Voor het hele bebouwde gebied zal dan goed moeten worden bekeken of het woongebied niet groener kan door bijvoorbeeld actief de wijk in te gaan om tuinen te vergroenen, wegenstructuren waar mogelijk te versmallen, weinig gebruikte of niet meer functionele verharding om te vormen naar groen of water, meer oppervlaktewater aan te leggen en andere materialen te gebruiken voor de wegen.

Jong geleerd….
Om ook jeugd te betrekken bij water en waterbeheer verzorgen medewerkers van de gemeente en het waterschap af en toe gastlessen op school of worden de Drachtster scholen betrokken om oplossingen aan te vragen voor het waterbeheer. Daarnaast wordt in 2018 een waterbeleefroute geopend op de Naturij. Tijdens het lopen van deze route kunnen kinderen en volwassenen via apps en  kennis maken met de Snoek, een vergelijking tussen een groene en een verharde tuin, een regenton, een groen dak, natuuroevers en verschillende watertypen.

Beleef het water
Water is ook beleven. Als uitvloeisel van het waterplan willen we zoveel mogelijk mensen van het Smallingerlandse water laten genieten door de beleving te vergroten. Dan doen we op verschillende manieren. In de Folgeren en in de Singels maakten we bijvoorbeeld een speelplek bij het water, in wijk De Wiken legden we een vlonder aan en langs de Drait legden we 5 vissteigers aan. Een hengeltje uitgooien of bij mooi weer spelen in het water wordt zo nog leuker. De komende jaren gaan we weer vissteigers aanleggen en worden bij de wijkgerichte waterplannen de wensen voor spelen aan het water ook zoveel mogelijk meegenomen.

Gescheiden rioolstelsel
Sinds enkele jaren stuurt de gemeente aan op gescheiden waterafvoer. Dat wil zeggen; een rioolbuis voor het afvalwater (douche, toilet, keuken etc.) en een buis voor het hemelwater. Het hemelwater voeren we dan af naar waterbergingen als vijvers, sloten en kanalen. Het afvalwater gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân. Door deze splitsing willen we overbelasting van het riool voorkomen. Daar waar in de gemeente onderhoud nodig is aan het riool of de weg proberen we dit werk te combineren met het afkoppelen van de afvoer van hemelwater.

Aanleg natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers hebben een positieve invloed op de waterkwaliteit. Waterplanten groeien beter op de schuin aflopende bodem. Daarnaast zuiveren waterplanten het water en bieden een leefgebied voor vissen, vogels, insecten en amfibieën. In nieuwbouwwijken leggen we al een aantal decennia zoveel mogelijk natuurlijke oevers aan. In het kader van het gemeentelijk waterplan is de afgelopen jaren bij 1,5 km oever de walbeschoeiing vervangen door een natuurvriendelijke oever met een flauw talud. De komende jaren worden meer bestaande oevers natuurvriendelijk gemaakt.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren